Systemika v živote

Kniha v praxi

Kedy: 13. 02. 2023 - 10. 05. 2023
Kde: Bratislava
Čas: 9:30 - 16:30
Lektor: Helena Ballova, Dalibor Bednařík


Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Inak to nikdy nebolo. A tvoríme s okolím jeden celok. Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov.

Množstvo systemických rozvojových programov je ponúkaných iba zážitkovou formou, no bez silného metodického a teoretického rámca a vysvetlenia. Práve táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. Aktívne sa bude pracovať s knihou Princípy systemickej práce od autorov Jan Jacob Stam a Bibi Schreuder, ktorú sme preložili.

Ak chceme hlbšie spoznávať systemiku v živote a v praxi, potrebujeme k intelektu pripojiť vlastnú skúsenosť na sebe a skúsenosť byť priamym svedkom/pozorovateľom daných vzorcov a princípov na iných. A aj zdieľať názory, pohľady a skúsenosti s inými. Preto práca v skupine takýmto spôsobom rozširuje a prehlbuje poznanie systemiky.

Cieľ:

Cez vlastnú skúsenosť a teoretický rámec porozumieť vzorcom a princípom systemickej práce. Prehĺbiť poznanie cez:

  • cez intelekt – teoretický a metodický rámec, kľúčové informácie
  • zážitok – vlastná skúsenosť cez vnútorné prežívanie princípov a vzorcov a cez vonkajšie pozorovanie daných princípov a vzorcov na iných
  • interakciu s druhými

Cena:

450€ bez DPH

Termíny:

Úvod – vzorce & princípy: 13.február 2023

1.princíp – poriadok: 15.marec 2023

2.princíp – rovnováha: 12.apríl 2023

3.princíp – úplnosť: 10.máj 2023

Workshop je spoluorganizovaný:
Inštitútom systemickej práce a konštelácií na Slovensku a double B

Podmienky účasti:

Účasť na výcviku je dobrovoľná a účastník je v priebehu výcviku zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu výcviku vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Workshop je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobené účasťou na workshope (okrem tých, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za výcvik vrátený.

Storno podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je vo výške registračného poplatku. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je 50% z ceny workshopu, avšak môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť. V prípade nekonania výcviku, Vám bude cena workshopu vrátená v plnej výške. Účastník môže výcvik kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom prípade sa poplatok za výcvik nevracia.

Spracovanie osobných údajov (nové nariadenie EÚ GDPR):

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku, s.r.o. so sídlom Bajkalská 45/E 30, 821 05  Bratislava, IČO: 52640701 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom registrácie na organizované vzdelávacie aktivity a za účelom prípadného informovania o novinkách. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané po dobu trvania účelu spracovania. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na info@ispak.sk. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďakujeme, ak ste sa dočítali až semAk máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám