Podmienky registrácie

Údaje vyznačné * sú povinné údaje. Pre vystavenie platného daňového dokladu je potrebné zároveň uviesť fakturačné údaje v časti „zanechajte nám správu“.

Platba:

Vaša prihláška bude záväzná až po zaplatení registračného poplatku (ktorý je individuálne určený pre každý druh akcie) na IBAN: SK87 0200 0000 0038 9754 3256.

Podmienky účasti:

Účasť na workshope je dobrovoľná a účastník je v priebehu worshopu zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu workshopu vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Workshop je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobené účasťou na workshope (okrem tých, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za workshop vrátený.

Storno podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 30 dní pred začiatkom workshopu, storno poplatok je vo výške registračného poplatku. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 30 dní pred začiatkom worshopu, storno poplatok je 50% z ceny workshopu, avšak môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť. V prípade nekonania workshopu, Vám bude cena workshopu vrátená v plnej výške. Účastník môže workshop kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom prípade sa poplatok za workshop nevracia.

Spracovanie osobných údajov (nové nariadenie EÚ GDPR):

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Hellena INSPIRATIONS s.r.o. so sídlom Polárna 10, 821 02  Bratislava, IČO: 51273772 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom registrácie na organizované vzdelávacie aktivity a za účelom prípadného informovania o novinkách. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané po dobu trvania účelu spracovania. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na info@drfirma.sk. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Ďakujeme, ak ste sa dočítali až sem 😊