Podmienky spracúvania osobných údajov

I. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe www.drfirma.sk je Hellena INSPIRATIONS s.r.o., IČO: 51273772, DIČ: 2120712990, DIČ DPH: SK2120712990, email: info@drfirma.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám budú so spracovávaním pomáhať.

II. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: info@drfirma.sk

III. Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a takže:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinnosti či udelenie súhlasu.
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.
 • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 IV.Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy  – Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa, v prípade nákupu ako podnikateľ nebo firma taktiež IČ a DIČ, číslo účtu, popr. telefón nevyhnutný k plneniu zmluvy.

Vedenie účtovníctva – pokiaľ ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebné na vystavenie daňového dokladu a jeho evidencie.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov – Vaše osobné údaje (e-mail a meno),  využívame za účelom priameho marketingu – zasielaním obchodných informácií. Pokiaľ ste našim zákazníkom, tak to robíme z oprávneného záujmu, nakoľko predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zasielanom e-maily.

Fotografická dokumentácia, referencie – iba na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videa alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do tej doby, pokiaľ váš udelený súhlas odvoláte. Ten je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

VI.Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, hlavne:

 • Zabezpečeným prístupom do nášho počítača (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do nášho telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačku prsta).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené uživateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácie na e-mailovú komunikáciu (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

 VII. Predanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca a ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívu a technickú podporu súvisiacu s fungovaním aplikácií potrebných na chod webu a podporných aplikácií, ktoré sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovníctvo). Iným subjektom je umožnený prístup iba z dôvodu plnenia si zákonných povinností. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

VIII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@drfirma.sk

 • Máte právo na informácie, ktorá je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa nazdávate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovávania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovávania pre zasielanie obchodných oznámení.)
 • Právo na prenos: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. V takom prípade potrebujeme aspoň 20 dní.
 • Právo na vymazanie (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Neradi by sme na vás zabudli, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní. V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pro ochranu osobných údajov. Budeme radi ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznamov  – E-maily s kalendárom akcií, články či produkty a služby vám zasielame nakoľko ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zasielanom e-maily.

IX.Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 25.5.2018.