Výcvik SYSTEMICKÝ KOUČING

Kedy: 22. 05. 2024 - 11. 12. 2024
Kde: Bratislava, online
Čas: online 17:30 - 20:30, offline 09:30 - 17:00
Lektor: Helena Bednařík Ballová, Iveta Apine, Dalibor Bednařík


Systemický koučing a poradenstvo nie sú vyhradenié výlučne len pre tých, ktorí si na vizitke píšu profesiu „kouč / konzultant“. Je rovnako určený pre rodičov, učiteľov, iných odborníkov, podnikateľov, manažérov, terapeutov a konzultantov, ktorí pravidelne vo svojej práci koučujú, hoci to tak nenazývajú. Poznať základy konverzačných princípov považujeme za samozrejmosť. Tento výcvik môže byť prínosnaý aj pre tých, ktorí sa radi pozerajú na svet z rôznych perspektív a vychutnávajú si rôzne pohľady, ktoré sa im naskytnú. Práve frázou „naučiť sa vidieť za roh“ zadefinoval výcvik systemického koučingu jeden z účastníkov.

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. Rovnako ide o umenie nechať prirodzenú systemickú inteligenciu opäť voľne plynúť. Týmto prístupom kouč nielenže pomôže klientovi získať priestor, v ktorom je možné nájsť riešenie problému, ale umožní, aby klient čerpal z prirodzeného zdroja systemického poznania, ktorý sa často môže stať dočasne nedostupným práve kvôli každodennému zhonu a tlaku z okolitého sveta.

Ku klientovi pristupujeme ako k súčasti systému. Pri systemickom koučingu a poradenstve nepracujeme iba s jednotlivcom alebo jeho funkciou, ale takisto so systémom/systémami, ktorých je klient súčasťou. Nevidíme iba fotografiu klienta, na ktorej stojí vedľa svojho šéfa a pred svojou organizáciou. Vidíme obraz, ktorý nám poskytuje veľa informácií o vzťahoch. Chceme sa pozrieť na hologram, na skryté vzťahy „celku“, ktorý má niekedy iné charakteristiky ako jeho jednotlivé časti.

Cieľom tohoto výcviku je naučiť/zdokonaliť sa ako pracovať s klientom jeden na jedného a so skupinou, použitím systemického koučingu a dialógu, ktorý výchádza zo systemicko-fenomenologického spôsobu práce. Výcvik je vhodný pre tých, ktorí poznajú metódu rodinných a, alebo/ firemných konštelácií ako ja pre tých, ktorí nemajú s touto metódou žiadne skúsenosti. Všetci kouči sú veľmi vítaní. Cieľom systemického koučingu je prehĺbiť set postojov, zručností a techník pre účastníkov, ktorí študovali a / alebo vykonávajú koučing a taktiež pre všetky úrovne akreditácie.

Tento tréning je zameraný na to, ako vybudovať zručnosti práce s klientom s jeho nevedomými systemickými informáciámi, objaviť a rozuzliť systemické vzorce, podporiť transformačný proces a ako naplnenie vlastného potenciálu. Tento tréning bude pracovať cez Vás, dotkne sa Vás ako osoby a aj ako profesionála – v bezpečnom prostredí skupiny, budeme prechádzť rôznymi procesmi, aby sme boli viac dostupný pre našich klientov.

Objavíte ako vy a vaši klienti sú súčasťou väčších systémov: naučením sa systemického vnímania, základná teória ako fungujú živé systémy, systemický dialóg a intervencie v koučingu v osobnom a profesionálnom kontexte. A objavovanie krásy v bytí: nevedenia, neposudzovania a bez zámerov vytvárať riešenia pre klienta. Pre tých, ktorí chcú obohatiť svoje portfólio služieb systemickým koučingom, prosím buďte pripravený stráviť čas praktizovaním v skupinách a taktiež na nasledujúcich tréningoch.

Vypočujte si autentickú audio nahrávku, aký je rozdiel medzi klasickým a systemickým koučingom

Čo je to systemický koučing

Základnou literatúrou je slovenský preklad publikácie „Systemic coaching“ od zakladateľou Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku: PRINCÍPY SYSTEMICKEJ PRÁCE

LEKTORI:

Helena Bednařík Ballová (Slovensko)

Iveta Apine (Lotyšsko)
Dalibor Bednařík (Slovensko)

TERMÍNY:

Nakoľko sa nám veľmi osvedčila výuka systemického prístupu aj online, rozhodli sme pokračovať vo výuke offline (stretnutia naživo v skupine) s kombináciou online stretnutí. Výcvik prebieha v slovenskom jazyku a časti so zahraničným lektorom sú v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka.

MODUL 1:
22.mája 2024 9:30 – 17:00 offline
29.mája 2024 17:30 – 20:30 online
12.júna 2024 17:30 – 20:30 online

MODUL 2:
19.júna 2024 9:30 – 17:00 offline
26.júna 2024 17:30 – 20:30 online
03.júla 2024 17:30 – 20:30 online

MODUL 3:
11.-12.septembra 2024 9:30 – 17:00 offline

MODUL 4:
22. – 23.októbra 2024 9:30 – 17:00 offline

MODUL 5:
12. – 13.novembra 2024 9:30 – 17:00 offline

MODUL 6:
10. – 11.decembra 2024 9:30 – 17:00 offline

CENA:

1.990 € (bez DPH)
Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul, bez navýšenia ceny.

Výcvik je organizovaný
Inštitútom systemickej práce a konštelácií na Slovensku

Podmienky účasti:

Účasť na výcviku je dobrovoľná a účastník je v priebehu výcviku zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu výcviku vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Workshop je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobené účasťou na workshope (okrem tých, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za výcvik vrátený.

Storno podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je vo výške registračného poplatku. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je 50% z ceny workshopu, avšak môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť. V prípade nekonania výcviku, Vám bude cena workshopu vrátená v plnej výške. Účastník môže výcvik kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom prípade sa poplatok za výcvik nevracia.

Spracovanie osobných údajov (nové nariadenie EÚ GDPR):

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku, s.r.o. so sídlom Uhliská 30, 831 07  Bratislava, IČO: 52640701 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom registrácie na organizované vzdelávacie aktivity a za účelom prípadného informovania o novinkách. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané po dobu trvania účelu spracovania. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na info@drfirma.sk. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďakujeme, ak ste sa dočítali až semAk máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám