Výcvik SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍ

Základný výcvik rodinných konštelácií

Kedy: 25. 11. 2023 - 22. 09. 2024
Kde: Bratislava
Čas: 10:00 - 17:30
Lektor: Helena Bednařík Ballova, Iveta Apine, Dalibot Bednařík


V posledných rokoch narastá záujem o metódu konštelácií a aplikáciu systemickej teórie v rámci prístupov sebarozvoja po celom svete.

Rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera rýchlo vzbudil celosvetový záujem. Vo viac ako 25 krajinách konzultanti, kouči, terapeuti a rôzny lektori rodinných a organizačných konštelácií pracujú s metódou Berta Hellingera.

Vývoj v tejto oblasti vedie k odhaľovaniu nových ciest ako vnímať jednotlivcov a systémy v ktorých sa pohybujeme a preto základ práce je postavený na systemickom prístupe. Od toho sa odvíja aj názov systemické konštelácie, ktoré odhaľujú skryté dynamiky, ktoré sú prítomné v rodinách a vo všetkých systémoch v ktorých sa pohybujeme. V opakujúcich sa situáciách a vznikajúcich problémoch sa týmto prístupom dokážu zobraziť cesty smerom k jednoduchým riešeniam. Systemický prístup sa zameriava na príčiny a potreby symptómu (nie na symptómy samotné).

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť správne používanie základných techník tejto výnimočnej metódy pod hlavičkou Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku, ktorého zakladateľom je Jan Jacob Stam so svojou manželkou Bibi Schreuder.

Chceme zdieľať vedomosti a skúsenosti rôznych lektorov, ktorí pracujú na tomto poli tak, aby si každý vedel nájsť vlastnú cestu cez uvedomenie si vlastných postupov a dosiahnutých výsledkov. Cieľom je poskytnúť nový druh perspektívy a jasnosti v práci vďaka použitiu základných princípov a zároveň napojenie na široký medzinárodný pohyb v tejto oblasti, kde profesionáli z rôznych disciplín neustále prinášajú nové postupy práce.

Základný tréningový kurz je rozdelený do 6 modulov, tak že každý modul trvá 2-3 dni. 

Cieľ tréningu

Cieľom tréningu je si čo najjasnejšie osvojiť systemickú prácu a účastnící sa budú zameriavať hlavne na:

  • Budovanie svojho pohľadu zo systemického a fenomenologického hľadiska na základ, ktorý tvoria rodinné systémy na ktoré nadväzujú na iné sociálne systémy.
  • Rozvíjanie intervencií, ktoré sa zameriavajú na odhalenie toho čo sa deje, aby klient získal novú perspektívu a nasmerovanie na vlastné riešenie svojej situácie.
  • Trénovanie použitia nástrojov systemického prístupu v práci s rodinnými a inými systémami  v konzultantskej práci a v denno-dennej praxi
  • Ako viesť systemické konštelácie

Kto sa môže zúčastniť

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú záujem hlbšie spoznať metódu systemických konštelácií podanú hlboko prepracovaným teoretickým rámcom rodinných konštelácií, na základe ktorého majú účastníci možnosť poznatky využívať v rámci vlastného sebarozvoja ako aj v rámci rozvoja svojej profesie. Napriek tomu, že sa jedná o základný kurz, tak veríme, že tento kurz je vhodný aj pre všetkých, ktorí už majú absolvované podobné kurzy a majú aj praktické skúsenosti s rodinnými konšteláciami, nakoľko spôsob výuky Bert Hellinger Instituute Nederland je založený na najnovších poznatkoch v oblati systemickej práce a zároveň v súlade s originálnym prínosom Berta Hellingera.

Základné témy:

– systemický a fenomenologický prístup
– systemické vnímanie a pozorovanie
– 3 mechanizmy prežitia
– dynamiky v rodinách – vzorce: identifikácia, triangulácia, parentifikácia, polarizácia….
– primárne, sekundárne, systemické pocity
– 3 piliere systemickej práce
– vnútorné procesy facilitátora
– mapa konštelácií
– rozpoznávanie dynamík a testovanie intervencií
– zvyšovanie a znižovanie tlaku v systéme
– zostavenie konštelácie: dohoda s klientom, úvodné interview s klientom, výber elementov, práca so zástupcami, ukončenie konštelácie
– typy konštelácií: individuálne, mini konštelácie, skryté konštelácie,…
– procesná práca a rituály
– etika
– práca s hosťujúcimi klientami
– supervízia
– integrácia profesionálnych skúsenosti
– ….

Lektori:

Helena Bednařík Ballová (Slovensko)
Iveta Apine (Lotyšsko)
Dalibor Bednařík (Slovensko)

Výcvik bude prebiehať v 6 moduloch:

Modul 1
25.november 2023 (sobota) 10:00 – 17:30
26.november 2023 (nedeľa) 10:00 – 16:00
Modul 2
20.január 2024 (sobota) 10:00 – 17:30
21.január 2024 (nedeľa) 10:00 – 16:00
Modul 3
16.marec 2024 (sobota) 10:00 – 17:30
17.marec 2024 (nedeľa) 10:00 – 16:00
Modul 4
26.apríl 2024 (piatok) 10:00 – 17:30
27.apríl 2024 (sobota) 10:00 – 17:30
28.apríl 2024 (nedeľa) 10:00 – 16:00
Modul 5
31.máj 2024 (piatok) 10:00 – 17:30
01.jún 2024 (sobota) 10:00 – 17:30
02.jún 2024 (nedeľa) 10:00 – 16:00
Modul 6
20.september 2024 (piatok) 10:00 – 17:30
21.september 2024 (sobota) 10:00 – 17:30
22.september2024 (nedeľa) 10:00 – 16:00

Medzi jednotlivými modulmi budú prebiehať pracovné skupiny na ktorých sa budú trénovať praktické zručnosti z jednotlivých modulov.

Cena:
2.000€ (bez DPH) – cenu je možné platiť v splátkach, tak aby bola čiastka za modul  pripísaná na účet pred začiatkom daného modulu.

Výcvik je organizovaný
Inštitútom systemickej práce a konštelácií na Slovensku

Podmienky účasti:

Účasť na výcviku je dobrovoľná a účastník je v priebehu výcviku zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu výcviku vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Workshop je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobené účasťou na workshope (okrem tých, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za výcvik vrátený.

Storno podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je vo výške registračného poplatku. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 30 dní pred začiatkom výcviku, storno poplatok je 50% z ceny workshopu, avšak môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť. V prípade nekonania výcviku, Vám bude cena workshopu vrátená v plnej výške. Účastník môže výcvik kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom prípade sa poplatok za výcvik nevracia.

Spracovanie osobných údajov (nové nariadenie EÚ GDPR):

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku, s.r.o. so sídlom Uhliská 30, 831 07  Bratislava, IČO: 52640701 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom registrácie na organizované vzdelávacie aktivity a za účelom prípadného informovania o novinkách. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané po dobu trvania účelu spracovania. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na info@drfirma.sk. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďakujeme, ak ste sa dočítali až sem

 Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám